Algemene (verkoops)voorwaarden

1 Algemene (verkoops)voorwaarden

Artikel 1: Algemene bepalingen

Deze e-commerce webshop biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen. Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce webshop (“Klant”). Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro en, tenzij anders vermeld, inclusief btw. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce webshop met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod zijn niet bindend. De verkoper is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten. Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken. De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

Artikel 4: Afbeeldingen van producten

De afbeeldingen op de website/webshop zijn een zo realistisch mogelijke weergave van de producten in werkelijkheid. Ondanks onze inspanningen is het helaas technisch niet mogelijk om online exact dezelfde kleuren weer te geven als het product in realiteit. De website kan bezocht worden op verschillende toestellen met verschillende schermresoluties. Dit kan altijd voor een afwijking zorgen tussen het afgebeelde product online en het werkelijke product.
Bij twijfel raden we de klanten aan om de materialen te bekijken in onze toonzaal. 
Let wel: Natuursteen is een natuurproduct. Dit wil zeggen dat je (salon)tafelblad uniek zal zijn, maar dus steeds anders dan de getoonde modellen.

Artikel 5: Online aankopen

De Klant heeft de keuze tussen overschrijving per bankkaart of kredietkaart als betaalwijzen.

De verkoper is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 6: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen.

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van de verkoper.

Artikel 8: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen.

De consument heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen, tenzij anders bepaald, zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen, gegeven dat het herroepingsrecht van toepassing is op het door de klant bestelde goed of dienst. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant, de verkoper via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) tijdig op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant moet de goederen onmiddellijk terugzenden of overhandigen na zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant tenzij anders overeengekomen.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, wordt het recht behouden om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering. Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

In geval de overeenkomst de verrichting van diensten omvat en als de Klant heeft verzocht om de verrichting van diensten te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt de Klant een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat hij ons ervan in kennis heeft gesteld dat hij de overeenkomst herroept reeds geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst.”

Let op! (Salon)tafels op maat (speciale afmetingen of materialen) op vraag van de klant kunnen niet geretourneerd worden.
Volgend formulier kan je invullen en ons bezorgen via post of mail als je de overeenkomst wil herroepen.

Klik HIER op het formulier te openen.

Artikel 9: Klachten

Wij gaan voor 100% klantentevredenheid.
Klachten of vragen proberen we zo goed en snel mogelijk op te lossen. Contacteer ons op +32 3 283 80 34 of op info@tafelweb.be.

Artikel 10: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.
Let wel: Enkele artikelen uit het assortiment, zoals natuursteen, zijn onderhevig aan de ’tand des tijd’ en zullen mogelijk na verloop van tijd gebruikssporen bevatten. Zulke sporen eigen aan het product komen niet in aanmerking voor garantie doeleinden.
Artikel 11: Materialen & Natuurlijke oneffenheden
Ieder blad is uniek en dat maakt jouw tafel zo speciaal. Het marmer & graniet wordt gewonnen in de natuur en heeft dus ook natuurlijke plekjes. Vaak zitten er nog oneffenheden en oppervlakkige fossieltjes in het blad, ondanks de polijstlaag. Verwar daarom deze oneffenheden niet met beschadigingen aan het blad. Zo kan je in het marmer haarscheurtjes, ruwe plekjes of kleine putjes ontdekken. Dit vormt verder geen risico voor de kwaliteit en duurzaamheid van je tafel. De klant verklaart de eigenschappen van het gekozen werkblad en uitvoering te kennen.

Artikel 12: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Onverminderd het voorgaande wordt het recht behouden voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 13: Privacy policy

De verkoper behoudt zich het recht voor om uitsluitend voor intern gebruik gegevens van de gebruiker te verzamelen, dit zowel rechtstreeks via verzameling van de gegevens die door de gebruiker worden opgegeven op het ogenblik van de bestelling als onrechtstreeks (vb. via gebruik van cookies, hetgeen korte datastrings zijn op de computer van de gebruiker van de site die de verkoper toelaat de inhoud en de lay-out van de site optimaal op de gebruiker ervan af te stemmen).Die gegevens zullen niet worden doorgegeven aan organisaties die contractueel met de verkoper zijn verbonden. Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer inzake persoonlijke gegevens, heeft de gebruiker ten allen tijde het recht om die gegevens in te zien, te wijzigen, te verbeteren en te laten verwijderen indien zij niet langer informatie wenst te ontvangen omtrent onze activiteiten. Hiervoor kunnen zij schriftelijk contact opnemen met de klantendienst van de verkoper.

Artikel 14: Auteursrecht

Zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming is het strikt verboden de ontwerpen, afbeeldingen, tekst, logo’s, code en of andere inhoud te kopiëren. Ook na aankoop van een product mag het ontwerp(en), afbeeldingen, logo’s tekst, code en of andere inhoud niet worden gekopieerd, gereproduceerd of op enige andere wijze worden herverdeeld.

Artikel 15: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. Het nalaten op gelijk welk moment door de verkoper om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 16: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van de verkoper. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 17: Toepasselijk recht
Voor alle transacties en andere rechtsverhoudingen is het Belgisch recht van toepassing. Het internationale verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG) en elk ander akkoord tussen staten is niet van toepassing.

In zaken met handelaren en rechtspersonen van publiek recht, is het forum voor alle geschillen met Tafelweb over de huidige algemene verkoopvoorwaarden en de overeenkomsten gesloten in het kader ervan, met inbegrip van vorderingen over inwisseling en bonnen, de zetel van Tafelweb – iD² BVBA. In dit geval hebben we ook het recht om juridische stappen te ondernemen op de zetel van de klant.

 

2 Aanvulling algemene (verkoops)voorwaarden

 

Hiernavolgend worden de Algemene Verkoopvoorwaarden (AVV) opgenomen voor de registratie en bestellingen op de webshop van Tafelweb – iD² BVBA, Willebroek (hierna, Tafelweb), op www.tafelweb.be.
De wetgever verplicht in het bijzonder online dienstverleners tal van vermeldingen op te nemen aangaande de overeenkomst en de toepasselijke voorwaarden. Hieronder verzamelden wij deze vermeldingen en leveringsvoorwaarden.
Wanneer in de productdetails niets anders wordt aangegeven, zijn de artikelen van Tafelweb bestemd voor privégebruik. Wanneer je vragen hebt over het aanschaffen van onze artikelen voor zakelijk gebruik, beantwoordt onze klantenservice graag al jouw vragen.

Artikel 1: Toepassingsgebied & Termijn

1.1 De verwerking van de verrichtingen en de levering wordt uitsluitend uitgevoerd overeenkomstig deze AVV, die de basis vormen voor het geheel van contracten gesloten op basis van de huidige aanbiedingen op Tafelweb.be. De AVV, die in tegenspraak zijn met of afwijken van de volgende bepalingen zijn niet van toepassing. Deze AVV zijn niet van toepassing op aankopen van goederen te koop aangeboden door Tafelweb op andere online verkoop platformen.

1.2 Indien er sprake is van “consumenten” in deze AVV, betreft het natuurlijke personen die een rechtshandeling stellen om redenen die met name vreemd zijn aan hun professionele of zelfstandige activiteiten. De “ondernemers” daarentegen zijn natuurlijke personen of rechtspersonen, of bedrijven met rechtspersoonlijkheid, die bestellingen plaatsen voor de behoefte van hun commerciële, zelfstandige of vrij beroep activiteit. Zowel de consumenten als de bedrijven worden beschouwd als “klant” in de zin van onderhavige AVV.

1.3 Elk product op de website/webshop heeft vermelding van de geschatte leveringstermijn. Wij doen ons uiterste best om binnen de vermelde tijd (of vroeger) de goederen klaar te hebben.
In geen geval kan de Verkoper aansprakelijk worden gesteld voor de overschrijding van de leverdatum of -termijn als gevolg van een situatie van overmacht zoals bepaald in artikel 7.

1.4 Wanneer werkdagen worden aangegeven als termijn, omvatten deze alle dagen van de week met uitzondering van zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen. Wanneer weken worden aangegeven als termijn, omvatten deze volledige werkweken (maandag t.e.m. vrijdag) met uitzondering van: 1: werkweken waarin 2 of meer dan 2 werkdagen als feestdagen of verlengde feestdagen worden aangeduid. 2: weken die vallen binnen de officiële verlof periode aangaande de bouwsector regio Antwerpen (lees: bouwverlof).
Artikel 2: Registreren op www.tafelweb.be

2.1 Bij de bestelling en/of het openen van een klantaccount op www.tafelweb.be, zal je worden uitgenodigd je te registreren en jouw persoonlijke informatie te verstrekken.

2.2 Bij deze registratie is de klant verantwoordelijk voor de correctheid van de te verstrekken informatie. Tafelweb zorgt ervoor dat deze gegevens op vertrouwelijke wijze worden behandeld en niet aan onbevoegde derden worden overgedragen.
Artikel 3: Bestellingproces

Het bestelling proces op
www.tafelweb.be verloopt als volgt: Je kiest uit het aanbod één of meerdere artikelen en het gewenste aantal door het toe te voegen aan je winkelmandje. Dit doe je door te klikken op de knop ‘koop nu’ of ‘in winkelwagen’. De inhoud van het winkelmandje kan je bekijken via de knop ‘ga naar kassa’ of door het klikken op het symbool van het winkelmandje.

In het winkelmandje kan je het aantal geselecteerde artikelen controleren, aanpassen of verwijderen of extra artikelen toevoegen door op de knop ‘doorgaan met winkelen’ te klikken. Klik op ‘bestellen’ om de bestelling af te ronden. Hierbij dien je de algemene verkoopsvoorwaarden te accepteren.
Kies voor levering of afhaling van de artikelen, vul de gevraagde gegevens in en klik op ‘doorgaan’.
Kies vervolgens de wijze van levering of afhaling en klik vervolgens op ‘doorgaan’.
Geef aan of je een individuele klant of een geregistreerd bedrijf bent. Vul indien nodig je BTW nummer in en klik op ‘doorgaan’ voor de volgende stap.
Kies een manier om je bestelling te betalen. Indien het leveringsadres anders is dan het facturatie adres klik je op ‘gebruik een ander adres’ en vul de gevraagde velden in. Klik hierna op ‘ga naar betaling’ indien online betaling of ‘plaats bestelling’ indien betaling via overschrijving. Hierbij wordt de bestelling juridisch gesloten.

Artikel 4: Betalingen & vervaltermijn

4.1 Je kan kiezen uit de betalingsmogelijkheden van een kredietkaart, bancontact of overschrijving. Tafelweb behoudt echter het recht om bij elke bestelling, sommige betalingsmethodes niet aan te bieden of te verwijzen naar een andere betalingsmethode.

4.2 Na het kiezen van de betalingsmethode, is de aankoopprijs verschuldigd bij het online afrekenen. De transactiegegevens worden jou overgemaakt bij ontvangst van de bestelling. De leveringstermijnen lopen vanaf ontvangst van de volledige betaling. Bij de betalingsmethode, kan de beschikbaarheid van het geselecteerde artikel wijzigen afhankelijk van het moment van betaling.

4.3 In het geval van een aankoop per kredietkaart volgt eerst een (pre-geautoriseerde) reservering van het bedrag bij voltooiing van de bestelling. De belasting van jouw kredietkaartrekening wordt direct na voltooiing van de opdracht uitgevoerd.
Artikel 5: Taal & Sluiten overeenkomst

5.1 Overeenkomsten met betrekking tot artikelen, te koop aangeboden op Tafelweb, worden uitsluitend gesloten in het Nederlands.

5.2 De presentatie van de producten op de webshop www.tafelweb.be, vormt geen juridisch bindend aanbod maar een vrijblijvende online catalogus. Door op de “bestellen” knop te klikken, breng je een bindend bod tot aankoop uit voor de artikelen in de winkelmand.

5.3 De bevestiging van de technische ontvangst van jouw bestelling vindt plaats via e-mail naar het door jouw opgegeven adres, onmiddellijk na ontvangst van de bestelling. Deze ontvangstbevestiging vormt nog geen aanvaarding van jouw bestelling.

5.4 Een juridisch bindende overeenkomst houdende de aankoop van de door jouw bestelde artikelen ontstaat bij aanvaarding van de bestelling. De aanvaarding kan op verschillende manieren gebeuren: De bestelling van de klant wordt aanvaard door een afzonderlijke bestelling per e-mail of de klant aanvaardt het aanbod en betaalt via Bancontact, kredietkaart of overschrijving.

Artikel 6: Prijs
6.1 De geldende prijzen zijn de prijzen op het moment van de bestelling.
6.2 
De vermelde prijzen omvatten het bedrag van de bestelling en de BTW van toepassing in België.
Artikel 7: Beschikbaarheid, Voorraadrisico, Opheffing leveringsverplichting, Verlening leveringstermijnen, Vertraging, Leveringsgebied

7.1 Tafelweb behoudt zich de mogelijkheid voor zich terug te trekken uit de overeenkomst wanneer Tafelweb zelf niet correct en op tijd bevoorraad is en dus niet verantwoordelijk is voor de ontbrekende beschikbaarheid. In geval van niet beschikbaarheid van de goederen, wordt een eventuele (vooruit)betaling onverwijld terugbetaald.

7.2 Leveringstermijnen worden redelijkerwijs verlengd in geval van overmacht. Begin en einde van dergelijke omstandigheden wordt jou onverwijld medegedeeld. Indien de verstoring door overmacht meer dan 4 weken na verval van de initiële leveringstermijnen duurt, ben je gerechtigd de overeenkomst op te zeggen.

7.3 Voor de consumenten gaat het risico van toevallig verlies of toevallige verslechtering van de verkochte goederen over op de koper bij aflevering van de goederen aan de consument of aan een door deze laatste aangewezen geadresseerde.

7.4 De kosten voor de levering van de artikelen worden niet apart aangerekend, deze is inclusief de online vermelde prijs. De levering beperkt zich echter tot het gelijkvloers in België. De koper heeft wel de mogelijkheid om, mits meerprijs, aan te geven dat de levering op een verdieping dient te gebeuren. Dit is voor eettafels echter gelimiteerd tot een 8ste verdieping. De koper is verantwoordelijk om bij de aflevering voldoende plaats en doorgang te voorzien om het product op een veilige plaats te leveren. De woning moet met een vrachtwagen bereikbaar zijn. Bij een levering op een verdieping zal de klant de mogelijkheid kunnen kiezen (tijdens het afrekenen) om zelf of door Tafelweb een verhuislift te laten voorzien. De verantwoordelijkheden voor het inschatten van de mogelijke plaatsing van een ladderlift, afhuren van eventuele parkeerplaatsen voor de levering & inschatten of de aangekochte artikelen in de woning/appartement kunnen geleverd worden liggen volledig bij de klant.

Artikel 8: Eigendomsrecht
De producten blijven eigendom van Tafelweb tot de volledige betaling van de verkoopprijs.
Artikel 9: Promotiecodes

9.1 Tafelweb biedt promotiecodes aan. Deze promotiecodes zijn codes die je niet kan kopen of die in het kader van reclamecampagnes, met beperkte geldigheidsduur, worden uitgedeeld of worden vermeld op de website.

9.2 De promotiecodes zijn enkel geldig voor een bepaalde periode en kunnen maar eenmaal gebruikt worden tijdens het bestellingproces bij Tafelweb. Sommige artikelen kunnen worden uitgesloten van de promotieactie.

9.3 Je kan de code inruilen – enkel vóór de voltooiing van de bestelling – door deze code in te geven via de knop in het winkelmandje. Een latere compensatie is niet mogelijk. Het tegoed van de promotiecode kan niet worden terugbetaald of vergoed.

9.4 De promotiecode kan niet worden overgedragen aan derden. Meerdere codes kunnen niet worden gecombineerd.

9.5 Indien het bedrag van de code niet volstaat voor de bestelling, kan het verschil worden vereffend via de aangeboden betalingsmethodes.

9.6 De aanduidingen inzake de respectieve verkoopvoorwaarden en gebruik van de promotiecodes bevinden zich op de codes zelf.
Artikel 10: Toepasselijk recht

10.1 Voor alle transacties en andere rechtsverhoudingen is het Belgisch recht van toepassing. Het internationale verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG) en elk ander akkoord tussen staten is niet van toepassing.

10.2 In zaken met handelaren en rechtspersonen van publiek recht, is het forum voor alle geschillen met Tafelweb over de huidige algemene verkoopvoorwaarden en de overeenkomsten gesloten in het kader ervan, met inbegrip van vorderingen over inwisseling en bonnen, de zetel van Taflweb – iD² BVBA. In dit geval hebben we ook het recht om juridische stappen te ondernemen op de zetel van de klant.
Artikel 11: Vrijwaringclausule

Indien één of meer bepalingen van deze overeenkomst of delen ervan ongeldig of onvolledig zouden zijn, zal de geldigheid van de overige bepalingen hierdoor niet worden aangetast. Het respectievelijk wettelijk statuut treedt in de plaats van de vervallen of ontbrekende bepaling